ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកនិងពន្យល់មូលហេតុដែលការឆ្លងរាលដាលនៅកម្ពុជា នៅតែមានចំនួនច្រើន