ភ្ជុំតាមបែបគន្លងប្រក្រតិភាពថ្មី

👉 ត្រូវពាក់ម៉ាស់ពេលទៅវត្ត
✅ រក្សាគម្លាតតគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់នៅពេល
⏭ ត្រូវលាងដែឱ្យបានញឹកញាប់
❌ កុំទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនជួបជុំគ្នា
🔇 ចៀសវាងការសន្ទនានៅកៀកគ្នាពេក និងកុំចាប់ដៃគ្នា
🚷 កុំទៅកន្លែងបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់
🟢 ធ្វើដូចនេះយើងអាចទៅធ្វើបុណ្យបានដោយសុវត្ថិភាព 🤗